A & P stores, exterior, employees, for Houston Chronicle, no. 1081; Black Houston